U bent bij stap
1 2 3 4 5 6
Mijn winkelwagentje:
Totaal: € 0,00

Actievoorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze actievoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 • Deelnemer: de internetgebruiker die middels de website een overeenkomst tot deelname sluit met EuroCollect;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot deelname tussen EuroCollect en de consument;
 • Campagne: de door EuroCollect georganiseerde promotionele campagne waarin bovengenoemde herdenkingsmunt of herdenkingsuitgifte wordt aangeboden.

Artikel 2 Algemeen

 • Dit betreft een initiatief van EuroCollect. Het doel van de campagne is het promoten van de producten welke onderwerp zijn in de campagne;
 • De campagne wordt georganiseerd door EuroCollect. Zij behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment correcties en wijzigingen in de website aan te brengen of de toegang tot deze site of onderdelen van deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat door hen wenselijk of noodzakelijk wordt geacht;
 • De looptijd van de campagne is van 01-09-2022 t/m 31-12-2022;
 • Vanwege de beperkte beschikbaarheid kan er per huishouden slechts 1 exemplaar worden besteld;
 • Ondanks de uiterste zorg die besteed is aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de website is EuroCollect niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of technische storingen;
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de actievoorwaarden en de algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Deelnemer

De deelnemer:

 • Garandeert dat de persoonlijk opgegeven gegevens tijdens de bestelprocedure correct, up-to-date en volledig zijn en naar waarheid zijn ingevuld;
 • Garandeert zelf akkoord te gaan met de voorwaarden. Het is niet toegestaan dit door anderen te laten doen;
 • Dient een vaste woon- en/of verblijfplaats in België te hebben om de herdenkingsuitgifte te kunnen bestellen;
 • Dient een bijdrage in verzend- en verzekeringskosten à € 4,95 te betalen.

Automatisch gegenereerde reserveringen worden niet geaccepteerd.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 • EuroCollect is niet aansprakelijk voor enige uit deze campagne voortvloeiende schade.
 • EuroCollect streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updates en/of om een andere technische reden.
 • EuroCollect kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. EuroCollect zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens.
 • De in deze actievoorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van EuroCollect of diens ondergeschikten.

Artikel 5 Persoonsgegevens

 • EuroCollect verzamelt persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden voor haarzelf.
 • EuroCollect deelt persoonsgegevens nimmer met derden.

Artikel 6 Slotbepaling

 • Op deze promotie is het Belgisch recht van toepassing.
 • EuroCollect behoudt zich het recht voor om de campagne te beëindigen of de regels, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 • Niets uit de inhoud van deze campagne en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van EuroCollect.
 • Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.
 • In een situatie waarin deze actievoorwaarden noch de algemene voorwaarden voorzien, beslist EuroCollect.